Договір про надання благодійної допомоги

ДОГОВІР

про надання благодійної допомоги

м. Дніпропетровськ «__» _________ 2016 р.

____________________________________________________________________ (паспорт серія _____ № ____________, виданий __________________________________________________________ р.), (далі — Набувач), з однієї сторони, та Всеукраїнський благодійний фонд «Ренесанс Юкрейн», в особі Директора Федіни Юлії Пилипівни, яка діє на підставі Статуту (далі — Фонд), з іншої сторони, розуміючи значення своїх дій і правові наслідки укладеного договору, керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», з метою захисту прав і свобод Набувача благодійної допомоги передбачених Конституцією України та законами України, міжнародними договорами Сторони домовились про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Метою цього Договору є надання благодійної допомоги Набувачу у грошовому вигляді, та/або оплаті лікування, проживання у лікувальних установах, загальної реабілітації, покращення соціальних умов проживання, а також безоплатного надання іграшок, одягу тощо в рамках діючих програм ВБФ «Ренесанс Юкрейн» та в межах можливостей фонду на період дії даного Договору.

1.2. Безпосереднім Набувачем благодійної допомоги є неповнолітній (я):

____________________________________________________________________________________

Свідоцтво про народження _____________________________________________________________

Діаноз _______________________________________________________________________________

(підтверджуючі документи надаються)

Додаткова інформація _________________________________________________________________

1.3. Реквізити для направлення благодійної допомоги:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Отримувач (мати, батько, опікун) неповнолітнього (ї)_______________________________________

_____________________________________________________________________________________

Призначення: благодійний внесок

1.4. . Предметом Договору не є пряме або непряме отримання прибутку однієї зі сторін. 1.5. Отримання безпосереднім набувачем благодійної допомоги від Фонду не може бути підставою для обмеження або припинення будь-яких інших видів допомоги, виплат чи пільг, визначених законами України.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Отримувач благодійної допомоги зобов’язаний:

2.1.1. Використовувати допомогу згідно з цільовим призначенням, зазначеному в п.п. 1.1., 1.3. цього Договору.

2.1.2. Не допускати використання допомоги, наданої за Договором, з іншою метою, ніж це передбачено в Договорі.

2.1.3. Дотримуватися умов отримання благодійної допомоги, що передбачені цим Договором.

2.1.4. На вимогу фонду надавати додаткову інформацію та документи, що стосуються набувача благодійної допомоги, підтверджуючі документи про використання коштів, фото;

2.1.5. Не поширювати неправдиву інформацію про діяльність фонду та взаємовідносини з його уповноваженими особами;

2.1.6. Сприяти фонду у збору коштів, необхідних речей та залучати волонтерів і громадські організації до співпраці з фондом;

2.1.7. Брати участь у благодійних заходах, що проводяться ВБФ «Ренесанс Юкрейн»

2.2. Фонд зобов’язаний:

2.2.1. Надати благодійну допомогу на умовах, обумовлених цим Договором.

2.2.2. Звітувати щорічно про свою діяльність.

2.3. Фонд має право:

2.3.1. Використовувати надану за цим Договором інформацію про Набувача в цілях, не заборонених Законом, яка пропагує надання благодійної допомоги.

2.3.2. Відмовити в наданні благодійної допомоги Набувачу в разі недотримання останнім умов отримання благодійної допомоги та невиконанні умов договору.

2.4. Сторони підтверджують, що:

2.4.1. вони не визнані недієздатними або обмежено дієздатними;

2.4.2. укладення Договору відповідає їх інтересам;

2.4.3. волевиявлення є вільним, свідомим і відповідає їх внутрішній волі;

2.4.4. умови Договору є зрозумілими і відповідають реальній домовленості сторін;

2.4.5. Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

2.4.6. В тексті цього Договору зафіксовано усі істотні умови.

3. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Дія договору припиняється у разі:

3.1.1. За взаємною згодою сторін;

3.1.2. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.2. Цей договір набирає чинності з моменту його укладення сторонами.

Згідно ст.6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» цей Договір не підлягає нотаріальному посвідченню.

3.3. Строк дії Договору становить один рік з дати його укладення та передачі фонду всіх необхідних документів щодо статусу, стану та потреб безпосереднього набувача благодійної допомоги та автоматично лонгується на наступний рік на наступних умовах.

3.4. Документи, в тому числі цей Договір, направлені сторонами електронною поштою, мають юридичну силу оригінальних примірників до моменту обміну оригіналами документів, в тому числі оригіналами Договору, на паперових носіях.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Сторони вправі в період дії цього Договору вносити до нього зміни шляхом підписання відповідного додаткового правочину до цього Договору.

4.2. Зміни до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткового правочину і набирають чинності з моменту належного його оформлення, крім випадків, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

4.3. Фонд є неприбутковою організацією.

4.4. Договір підписано у двох примірниках українською мовою, кожний з яких має однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Фонді, а інший — у Набувача.

4.5. Шляхом укладення та підписання цього договору уповноважена особа безпосереднього Набувача благодійної допомови (мати, батько, опікун тощо) надає Фонду повне право (дозвіл) на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», надання та/або передачу персональних даних третім особам в порядку та на підставах, визначених чинним законодавством України та внутрішніми документами Фонду без необхідності повідомлення Набувача про дії з персональними даними і знає про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження. У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних Набувач не заперечує проти обробки його персональних даних, якщо така необхідність буде визначена чинним законодавством України та/або внутрішніми документами Фонду, а також повідомляє, що він ознайомлений із Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року N 2297 -VI з усіма змінами та доповненнями до нього, зокрема про свої права, визначені цим Законом. Крім того, Набувач підтверджує факт повідомлення про включення його персональних 3 даних у відповідну базу персональних даних, про мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

4.6. Отримувач благодійної допомоги надає Фонду згоду на використання Фондом даних (ПІБ, адреси проживання, контактних даних), фотографій Набувача, іншої інформації, що пов’язана з Набувачем та/або неповнолітніми дітьми, а також інформації про зміст та умови даного Договору для надання третім особам, зокрема, особам, що надають послуги (роботи) в межах цього Договору.

4.7. Всі спори з приводу виконання або припинення цього Договору, не врегульовані переговорами Сторін, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

5.ПІДПИСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВБФ «Ренесанс Юкрейн» 52400, Дніпропетровська обл.,

смт. Солоне, вул. Зінченко,11/9

банківські реквізити:

__________________________

__________________________

Директор

________________Ю. П. Федіна

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.