Загальні збори Фонду

Вищим орган управління Фонду є Загальні збори

Виконавчим органом управління Фонду, який здійснює поточне управління Фондом та забезпечення його фінансово-господарської діяльності є Директор, який обирається загальними зборами фонду.

Контрольні функції здійснює Наглядова рада, яка складається із Голови та членів Наглядової Ради, які обираються Загальними зборами.

Якщо Фонд має не більше десяти учасників, наглядова рада може не створюватися. У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами учасників.

 

Загальні збори Фонду

Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на вимогу Наглядової ради, Директора. Дату проведення чергових Загальних зборів визначає Директор.

Про дату і час проведення Загальних зборів та порядок денний учасників Фонду повідомляє Директор завчасно. У Загальних зборах мають право брати участь усі учасники Фонду. Загальні збори є правочинними при участі в їх роботі не менше половини від загальної кількості учасників Фонду.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на зборах учасників Фонду (окрім рішень щодо змін до Статуту, ліквідації та реорганізації Фонду).

Інформація про проведення чергових Загальних зборів учасників із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які рекомендовані до розгляду на Загальних зборах, повинна бути доведена до відома учасників Фонду не пізніше, як за 7 днів до дати проведення Загальних зборів учасників.

 

  До компетенції Загальних зборів Фонду належить:

—  затвердження Статуту Фонду, а також внесення до нього змін та доповнень;

—  обрання та відкликання Директора,  Голови Наглядової Ради та її членів;

—  визначення основних напрямів діяльності Фонду, затвердження планів роботи Фонду на поточний рік;

—  прийняття рішень про набуття та припинення участі Фонду в інших благодійних фондах або їх об’єднаннях (зокрема асоціаціях, спілках тощо);

—  прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду;

—  затвердження звітів Наглядової ради щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна Фонду;

— затвердження звітів Директора про результати роботи Фонду і виконання його благодійних програм за минулий рік та звітів про результати фінансово-господарської діяльності Фонду;

—  ухвалення рішень про прийняття осіб до складу учасників Фонду, а також про виключення осіб зі складу учасників Фонду;

—  вирішення будь-яких інших питань діяльності Фонду, що не віднесені до виключної діяльності інших органів Фонду.

—  повноваження Загальних зборів, які не віднесені законодавством України до їх виключної компетенції, можуть бути делеговані Директору.

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.