Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

про надання благодійної пожертви

Всеукраїнський благодійний фонд «Ренесанс Юкрейн», в особі директора Федіни Юлії Пилипівни, яка діє на підставі Статуту (далі — Фонд), публікує справжню Оферту (далі – «Оферта»), про наступне:

1. Загальні положення

 1.1. Ця Оферта є офіційною пропозицією Всеукраїнського благодійного фонду «Ренесанс Юкрейн» невизначеному колу осіб – фізичним, юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, укласти договір благодійної пожертви (далі — Договір). Ця Оферта розміщується відвідувачів та/або користувачів на сайті Фонду в мережі Інтернет (далі – Сайт), а також в будь-який інший спосіб, в тому числі з посиланням на Сайт, що не заборонений чинним законодавством.

1.2. Для цілей цієї Оферти застосовуються положення статей 206, 639, 641, 642 Цивільного кодексу України та статті 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

1.3. Для цілей цієї оферти використовуються поняття в такому значенні:
1.3.1. Публічна Оферта — дійсна пропозиція Фонду розміщена на Сайті про надання благодійної пожертви, звернена до необмеженого кола осіб (далі – Благодійник).

1.3.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій із здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, інформація про які розміщена на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків.
1.3.3. Благодійна пожертва — безоплатна передача Благодійником коштів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до умов цієї Оферти та положень Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

1.4. Оферта набуває чинності з дня, наступного за днем розміщення її на Сайті Фонду. Ця Оферта є безстроковою і діє до дня, наступного за днем розміщення на Сайті повідомлення про відміну Оферти. Фонд вправі відмінити Оферту в будь-який час. В Оферту можуть бути внесені зміни та доповнення, які набирають чинності з дня, наступного за днем їх розміщення на Сайті.

1.5. Недійсність одної або декількох умов Оферти не призводить до недійсності всієї Оферти.

2. Порядок укладення Договору за Офертою

 2.1. Акцептувати Оферту (відгукнутися на Оферту) і тим самим укласти з Фондом Договір може будь-яка фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець незалежно від юрисдикції, яка є суб’єктом цивільно-правових відносин (далі — Благодійник).

2.2. Акцепт цієї Оферти свідчить про повне і безумовне прийняття Оферти Благодійником та може здійснюватись шляхом вчинення дій із здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, інформація про які розміщена на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. 

2.3. Моментом Акцепту та відповідно моментом укладення Договору є дата перерахування грошових коштів Благодійником на розрахунковий рахунок Фонду у спосіб, передбачений п. 2.2. цієї Оферти.

2.4. Місцем укладення Договору вважається місто Дніпропетровськ, Україна.
2.5. Договір вважається укладеним в усній формі. На вимогу Благодійника з ним Фонд може укладати Договір у письмовій формі.

2.6. Перерахування Благодійником грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду здійснюється тільки в період дії Оферти (п. 1.4 Оферти). У день перерахування коштів через Сайт або надання Платіжного документа в банк Благодійник зобов’язаний до перерахування коштів переконатися, що Оферта не відмінена. Якщо перерахування через Сайт буде здійснене або Платіжний документ буде наданий в банк після припинення дії Оферти, то перерахування коштів не буде акцептом оферти.

2.8. Умови Договору визначаються Офертою в редакції (з урахуванням змін і доповнень), що діє (діють) на день перерахування коштів через Сайт або подання в банк Благодійником Платіжного документа.

2.9. Благодійник несе відповідальність за дотримання умов цієї Оферти та норм законодавства України, а законодавства іншої країни, — якщо Благодійник є нерезидентом.

Благодійник зобов’язаний відшкодувати Фонду всі збитки, заподіяні порушенням порядку укладення Договору, передбаченого Офертою, в тому числі заподіяні у зв’язку наданням недостовірних відомостей, порушенням норм чинного законодавства України або норм чинного законодавства іншої країни, якщо благодійником виступає нерезидент.

2.10. Фонд має право укладати договори пожертви з посиланням на цю Оферту іншим чином, ніж це передбачено розділом пп. 2.1. – 2.8. цієї Оферти.

3. Предмет та умови Договору

 3.1. Предметом договору є безоплатна передача Благодійником Благодійної пожертви для досягнення цілей, передбачених цією Офертою, включаючи але не обмежуючись наданням благодійної допомоги соціально-незахищеним верствам суспільства, та здійснення статутної діяльності Фонду.

3.2. Благодійник самостійно визначає розмір Благодійної пожертви.
3.3. Всі витрати по сплаті платежів, пов’язаних із перерахуванням Благодійної пожертви, несе Благодійник.  Відповідна сума буде відрахована з суми коштів, які будуть перераховані на рахунки благодійного фонду.

3.4. Фонд має право отримувати Пожертви та використовувати їх відповідно до цілей та мети, передбачених цієї Офертою, визначеними та оприлюдненими на Сайті Фонду, а також за погодженням із Благодійником змінювати напрями використання Благодійної пожертви з метою та у спосіб, що не суперечить чинному законодавству.

3.5. Право власності на Благодійну пожертву переходить з дня зарахування її на банківський розрахунковий рахунок Фонду.

3.6. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням Благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб, та у встановленому законодавством порядку змінити бенефіціарів Благодійної пожертви у разі порушення цілей, строків та порядку використання такої Благодійної пожертви або її частини.

3.7. Отримані Фондом Благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України.

3.8. Зміна Фондом цілей та порядку використання Благодійної пожертви можлива за згодою Благодійника або його правонаступників, а також на підставі рішення суду чи в інших випадках, визначених законом.

3.9. У випадку використання Благодійної пожертви в супереч цілям та меті, визначеній в цій оферті та/або Договорі, Фонд зобов’язаний повернути грошові кошти Благодійнику за його письмовою заявою.

3.10. Фонд зобов’язаний щорічно в електронному вигляді розміщувати звіти про надану благодійну допомогу на Сайті фонду.

3.12. Усі спори між Благодійником та Фондом, пов’язані з Договором, включаючи спори, пов’язані з укладенням, виконанням, порушенням, припиненням (у тому числі розірванням) Договору, підлягають вирішенню у судовому порядку.

4. Права та обов’язки

 4.1. Фонд має право:

4.1.1. Отримувати Благодійну пожертву та використовувати її відповідно до Статутних цілей фонду та мети цього Договору;

4.1.2. За погодженням із Благодійником змінювати напрямки використання Благодійної пожертви.

4.2. Фонд зобов’язаний:

4.2.1. Щорічно в електронному вигляді розміщувати звіти про надану благодійну допомогу на Сайті фонду;


4.3. Благодійник має право:

4.3.1. Здійснювати контроль за використанням Благодійної пожертви;
4.3.2. У встановленому законом порядку змінити бенефіціарів Благодійної пожертви у разі порушення цілей, строків та порядку використання такої пожертви або її частини.


4.4. Благодійник зобов’язаний:

4.4.1. Дотримуватись норм чинного законодавства України, що регулюють відносини у сфері благодійної діяльності, та відповідних норм законодавства іншої держави у разі, якщо Благодійником виступає нерезидент.

5. Додаткові умови

 5.1. Благодійник шляхом проходження процедури реєстрації на Сайті надає свою згоду з тим, що на його електронну адресу Фондом можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру. Разом з тим Фонд зобов’язується не передавати електронну адресу Благодійника третім особам.

5.2. Благодійник шляхом акцепту цієї Оферти, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Фонду на обробку та використання у встановленому Фондом Порядку його персональних даних (найменування бази: «База даних «Партнери») з метою реалізації відносин в сфері благодійної діяльності, залучення фізичних осіб до Благодійництва відповідно до Статуту Фонду та законодавства України в обсязі, необхідному для реалізації наведеної мети обробки персональних даних. Цим Благодійник погоджується, що до його персональних даних може бути наданий доступ третім особам у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.