Договір на установку боксів

банківські реквізити:

ДОГОВІР № ___
надання послуг з розміщення ящика для збору пожертвувань

м  Дніпропетровськ                                                                                                  «__» ________________ 20____ р.

Ми, що нижче підписалися, Всеукраїнський Благодійний фонд «Ренесанс Юкрейн» (надалі іменований «Фонд»), в особі директора фонду Федіни Юлії Пилипівни, що діє на підставі Статуту та _______________________________________________________________ (надалі іменоване «Організація»), в особі _____________________________________, що

діє на підставі _________________________, разом іменовані «Сторони», уклали цей

 Договір про наступне:

1. «Організація» зобов’язується надати послуги з розміщення ящиків «Фонду» для збору пожертвувань у приміщеннях «Організації».

2. Місця розташування і терміни розміщення ящиків для збору пожертвувань вказані в Додатку № 1 до цього договору, який є невід’ємною частиною цього договору

3. Послуги з розміщення ящиків для збору пожертвувань надаються на безоплатній основі.

4. Фонд обладнує місця для збору пожертвувань своїми силами і за свій рахунок. До складу устаткування входить ящик для збору коштів, опечатаний фондом, конструкція якого не допускає несанкціонованого вилучення грошей.

5. Організація піклується про збереження ящиків для збору пожертвувань не менше, ніж про своє майно.

6. Місце для збору пожертвувань має містити інформацію про Фонд (найменування, реквізити, контакти) і про те, для яких цілей збираються кошти в даний час.

7. Фонд і організація погодилися, що пожертвування будуть збиратися для реалізації статутних цілей фонду.

8. Виїмка зібраних коштів здійснюється спеціальною комісією, створеною на підставі даного положення фонду та цього договору.

9. До складу комісії входить, не менше 2-х осіб, у тому числі не менше одного повноважного представника фонду і не менше одного повноважного представника організації. Комісія проводить відкриття ящиків для збору коштів у встановленому порядку, регламентованим в Додатку №1 до цього договору, в робочі дні Організації, про що складає відповідний акт, і передає зібрані кошти на рахунок фонду (через уповноваженого представника фонду). Представник фонду після кожного розкриття ящика опечатує його.

10. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання договору, викликане подією непереборної сили (форс-мажору), якщо повідомляють про неї іншу Сторону протягом десяти днів з письмовим підтвердженням компетентного органу.

11. До подій непереборної сили відносяться: воєнні дії, мобілізації, страйки, карантини, пожежі, вибухи, дорожньо-транспортні пригоди та стихійні катастрофи, а також акти органів державної влади та місцевого самоврядування, та інші події.

12. Якщо дія непереборної сили триватиме більше трьох місяців, Сторони повинні узгодити дії для виконання Договору, треба прийняти. Якщо у відведений вище термін Сторони не дійдуть згоди, кожна Сторона має право припинити дію Договору за умови взаємного повернення всіх коштів і майна фактично використаних (непереданих одержувачам благодійної допомоги) за цим Договором та отриманих на підставі Договору (у разі можливості такого повернення в натурі).

13. Сторони та особи, які підписали цей Договір від імені Сторін, дають взаємну згоду на обробку їх персональних даних та третіх осіб (за наявності дозволів) під час укладення та виконання цього Договору та їх внесення до бази персональних даних. Згода передбачає право на обробку персональних даних в цілях бухгалтерського, податкового обліку та у сфері статистичної звітності, а також передачу персональних даних органам державної влади у випадках, передбачених чинним законодавством України. Сторони, уклавши цей договір одночасно підтверджують, що створили належні умови для захисту і зберігання персональних даних за цим Договором. Особи, які підписали цей договір від імені Сторін, одночасно підтверджують, що поставлені до відома своєчасно і належним чином, про включення інформації (даних) про себе в бази персональних даних кожної із Сторін договору; попереджені про мету збору таких даних, а також отримали інформацію про свої права, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким їхні персональні дані надаються для виконання зазначеної мети. Кожна із Сторін Договору приймає на себе зобов’язання дотримуватися законодавства України з питань захисту персональних даних.

14. Сторони погодилися, що текст договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, що стосуються договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони договору, крім випадків, коли така передача пов’язана з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, що регулює зобов’язання Сторін договору.

15. До передачі підписаних оригіналів договору, Факсимильна копія цього Договору має юридичну силу оригіналу.

16. Доповнення та зміни до цього Договору мають силу, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

17. Одностороння відмова від цього Договору не допускається. Всі зміни до цього Договору вносяться у письмовій формі.

18. Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.

19. Договір складено у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

20. Сторони за взаємною згодою можуть вносити зміни і доповнення в цей договір.

21. Юридичні адреси сторін і реквізити:

ОРГАНІЗАЦІЯ                                                                                                                                              ПІДПРИЄМСТВО

ВБФ «Ренесанс Юкрейн»   
52400, Дніпропетровська обл.,
смт. Солоне, вул. Зінченко,11/9
банківські реквізити:

Директор Ю. П. Федіна

__________________________________

 

Додаток № 1
до договору надання послуг
з розміщення ящиків для
збору пожертвувань
№_____ від ________2015 р

м  Дніпропетровськ                                                                                                                          «_____» _______ 2015р

Ми,  що  нижче   підписалися,  Всеукраїнський Благодійний фонд «Ренесанс Юкрейн» (надалі іменований «Фонд»), в особі директора фонду Федіни Юлії Пилипівни, що діє на підставі Статуту  та  _________________________________________________  (надалі іменоване «Організація»), в особі ____________________________________________, що діє

на підставі _________________________, разом іменовані «Сторони», уклали цей Договір

про наступне:

1. Сторони погодили наступне місце розміщення ящика для збору пожертвувань:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ОРГАНІЗАЦІЯ                                                                                                                                               ПІДПРИЄМСТВО

 

ВБФ «Ренесанс Юкрейн»

52400, Дніпропетровська обл.,
смт. Солоне, вул. Зінченко,11/9
банківські реквізити:

Директор Ю. П. Федіна

__________________________________                    __________________________________

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.