Договір про співпрацю

 

В рамках реалізації благодійних програм

Всеукраїнського Благодійного фонду

«Ренесанс Юкрейн»

ДОГОВІР № _____

ПРО СПІВПРАЦЮ

м Дніпропетровськ «___» ___________ 2016 р.

Ми, що нижче підписалися, Всеукраїнський благодійний фонд «Ренесанс Юкрейн» (надалі іменований «Фонд»), в особі директора фонду Федіни Юлії Пилипівни, що діє на підставі Статуту та

______________________________________________________________ (в подальшому іменується «Організація»), в особі ____________________________________________________________________

діючого на підставі _________________________, разом іменовані «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

приймаючи до уваги зацікавленість Сторін у створенні і реалізації спільних проектів, сприянні реалізації благодійних програм враховуючи, що надання допомоги населенню є завданням не лише державних органів, а й усього суспільства в цілому, а реалізація благодійних програм вимагає залучення більш широкого кола громадських організацій, комерційних і некомерційних структур, фізичних осіб,

керуючись Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073-VI уклали цей Договір про наступне:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

         Сторони за даним Договором про співпрацю зобов’язуються шляхом об’єднання спільних зусиль створювати умови та об’єднувати зусилля для надання допомоги хворим дітям, дітям-інвалідам, дітям позбавленим батьківського піклування (дитячим будинкам, будинкам сімейного типу) тощо; підтримці талановитої молоді та організація благодійних заходів для дітей соціально незахищених категорій; розвитку і підтримці волонтерської діяльності; та або наданні безкоштовних юридичних консультацій окремим категоріям осіб або іншої правової допомоги з метою сприяння дитячому усиновленню та збору коштів для реалізації програм фонду; висвітленню благодійної діяльності Фонду, зокрема через засоби масової інформації та власний веб-сайт, сприяння проведенню семінарів, конференцій.

II. Мета та завдання ДОГОВОРУ

2.1. Взаємне співробітництво в рамках цього Договору Сторони здійснюють відповідно до цілей:

​ Об’єднання спільних зусиль для підвищення ефективності благодійної діяльності та комплексного вирішення фінансування спільних проектів;

​ Пропаганди і розвитку благодійності;

​ Розробки та здійснення соціально значущих некомерційних проектів;

​ Збору коштів та ліків для хворих дітей;

​ Придбання та збору одягу, іграшок та інших речей для дітей у дитячих будинках, будинках сімейного типу, інших соціально незахищених категорій;

​ Організації та проведенню спільних благодійних заходів;

​ Наданні адресної допомоги в лікуванні, реабілітації та оздоровленні;

​ Впровадженні нових форм медико-соціальної, правової, психологічної допомоги для осіб з найбільш вразливих верств населення;

​ Сприяння діяльності у сфері профілактики та охорони здоров’я громадян, а також пропаганди здорового способу життя, покращення морально-психологічного стану громадян тощо.

III. ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ СТОРІН

3.1. Ведення спільних справ здійснюється спільно Сторонами Договору.

3.2. Спільними визнаються такі справи:

- Ведення переговорів з представниками учасників благодійної діяльності з питань залучення грошових коштів і майнових внесків для цілей благодійності;

- Контакти з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, в тому числі з відповідними державними або муніципальними службами та відомствами соціальної сфери виключно для досягнення цілей, що стоять перед Сторонами цього Договору;

- Підготовка необхідних документів для цілей співробітництва.

- Надання Фондом матеріальної допомоги по заявкам Організації.

- Проведення спільних благодійних заходів в рамках діючих програм фонду та з метою визначеною даним договором.

3.3. Управління спільними справами по спільній діяльності і ведення спільних справ здійснюється Фондом;

3.4. Ведення бухгалтерського обліку по спільній діяльності Сторін здійснюється Фондом;

3.5. Фонд має право уповноважити своїх представників (за їх згодою) вести спільні справи, представляти інтереси (вести спільні справи повністю або в частині) у відносинах з третіми особами від імені Сторін на підставі довіреності, виданої Фондом;

3.6. Кожна Сторона незалежно від того, уповноважена вона вести спільні справи, має право ознайомлюватися з усією документацією щодо ведення справ, а також отримувати будь-яку іншу інформацію щодо спільної діяльності.

IV. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

4.1. Питання, що стосуються загальних справ Сторін вирішуються шляхом проведення спільних нарад.

4.2. Ініціатором скликання наради може бути будь-яка із Сторін.

4.3. Організацію наради здійснює Сторона-ініціатор його проведення.

V. ПРАВА СТОРІН

5.1. Сторони даного Договору має право:

- Брати участь у нарадах з питань, віднесених цим Договором до загальної діяльності Сторін;

- Сприяти один одному в досягненні цілей Сторін будь-якими, не забороненими законом способами;

VI. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Обов’язки Фонду:

- У разі вимоги надійшли від Організації про надання благодійної допомоги і приймати відповідні рішення про надання допомоги;

- Надавати адресну фінансову чи іншу допомогу окремим особам і організаціям в межах компетенції та можливостей Фонду;

- Здійснювати контроль за використанням виділених коштів;

- Витрачати на благодійні цілі у відповідності з Законом «Про благодійну діяльність та благодійні організації» не менше 80 (вісімдесяти) відсотків коштів, виділених Організацією;

- Забезпечити відкритий доступ Організації до щорічних звітів Фонду.

6.2. Обов’язки Організації:

- Дотримувались умов даного договору;

- Здійснювати переадресацію до Фонду прохань про надання благодійної допомоги для розгляду і прийняття рішень;

- Сприяти перерахуванню благодійних внесків на розрахунковий рахунок Фонду та проведенню спільних благодійних заходів.

VII. ТЕРМІН ДІЇ І ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.

7.2. Цей Договір укладено на невизначений термін.

7.3. Договір припиняє дію у разі виходу однієї із Сторін зі складу учасників Договору.

7.4. Сторона, яка бажає припинити цей договір, повинна заявити про це іншу Сторону не пізніше, ніж за місяць до передбачуваного виходу з договору а письмовій формі.

VIII. Вирішення спорів І РОЗБІЖНОСТЕЙ.

8.1. Усі розбіжності за даним Договором вирішуються Сторонами шляхом взаємних переговорів.

8.2. У разі недосягнення взаємної згоди з питань, що стосуються укладення, виконання, або припинення дії цього Договору, Сторони мають право звернутися за судовим захистом відповідно до встановленого законодавством порядку.

8.3. Організація відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Фонду на обробку та використання у встановленому Фондом Порядку його персональних даних (найменування бази: «База даних «Партнери») з метою реалізації відносин в сфері благодійної діяльності, залучення фізичних осіб до Благодійництва відповідно до Статуту Фонду та законодавства України в обсязі, необхідному для реалізації наведеної мети обробки персональних даних. Цим Організація погоджується, що до його персональних даних може бути наданий доступ третім особам у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

IХ. БАНКІВСЬКІ РЕКВИЗИТИ СТОРІН

ВБФ «Ренесанс Юкрейн»

52400, Дніпропетровська обл.,

смт. Солоне, вул. Зінченко,11/9

банківські реквізити:

__________________________

__________________________

Директор

________________Ю. П. Федіна

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.